Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godkowo

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH DLA PROCEDURY PLANISTYCZNEJ
SPORZĄDZANIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:15:58.
Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany studium

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-08-24 11:06:46.
Data wprowadzenia: 2020-08-24 11:06:46
Opublikowane przez: Joanna Kubiak