Podstawowe dane jednostki

GMINA
NAZWA GMINY Gmina Godkowo
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. warmińsko-mazurskie , pow. elbląski
KOD 14-407
MIEJSCOWOŚĆ Godkowo 14
KONTAKT tel./fax (+48 55) 249-72-10 / 249-72-57
e-mail:  sekretariat.godkowo@gmail.com
Wójt Gminy

Andrzej Bondaruk
tel. (55) 249-72-10
e-mail: wojt@godkowo.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Borkowski
tel. (55) 249-72-10

Sekretarz Gminy

Izabela Charmuszko
tel. (55) 249-72-10
e-mail: sekretarz.godkowo@gmail.com

Skarbnik Gminy

Bożena Maria Makuch
tel. (55) 249-72-10
e-mail: skarbnik@godkowo.pl

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Godkowo z siedzibą Godkowie nr 14, 14-407 Godkowo, reprezentowana przez: Wójta Gminy Godkowo.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
kontakt: Urszula Maziarz, tel. 603-090-607, (55) 249-72-10, e-mail: ckip202@poczta.onet.pl

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018.994 z późn. zm.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2020-06-18 10:56:42.
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Godkowie

Urząd Gminy w Godkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Godkowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • * Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 r. nie są dostosowane do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nie spełniających wymagań ww. ustawy (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). W miarę możliwości będziemy poprawiać dokumenty.
 • * Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.

Wyłączenia

 • * Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • * Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • * Wszelkie nieprawidłowości dla treści opublikowanych po 23 września 2018 r. zostaną skorygowane do 31.12.2021 r.
 • * Poprawienie dostępności strony w zakresie dokumentów przed 23 września 2018 r. niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.
 • * Za końcową datę wykonania korekty strony przyjmujemy datę 31.12.2021 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Charmuszko.
 • E-mail: sekretarz.godkowo@gmail.com
 • " target=_new>id="a11y-email">sekretarz.godkowo@gmail.com
 • Telefon: 552497210

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Godkowie, 14-407 Godkowo.

 • Do budynku prowadzi 1 wejście.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze Urzędu. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Sekretariatu.
 • Przed budynkiem (na parkingach) wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ponadto Urząd Gminy w Godkowie umożliwia skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w urzędzie. Usługa jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy w Godkowie:

Deklaracja dostępności

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-10-13 14:45:39 | Data modyfikacji: 2020-10-13 14:50:31.
Data wprowadzenia: 2020-10-13 14:45:39
Data modyfikacji: 2020-10-13 14:50:31
Opublikowane przez: Izabela Charmuszko