bip.godkowo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
  godkowo.pl
Strona główna strona główna 

Podstawowe dane jednostki
GMINA
NAZWA GMINY Gmina Godkowo
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. warmińsko-mazurskie , pow. elbląski
KOD 14-407
MIEJSCOWOŚĆ Godkowo 14
KONTAKT tel./fax (+48 55) 249-72-10 / 249-72-57
e-mail:  sekretariat.godkowo@gmail.com
Wójt Gminy

Andrzej Bondaruk
tel. (55) 249-72-10
e-mail: wojt@godkowo.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Borkowski
tel. (55) 249-72-10

Sekretarz Gminy

Izabela Charmuszko
tel. (55) 249-72-10
e-mail: sekretarz.godkowo@gmail.com

Skarbnik Gminy

Bożena Maria Makuch
tel. (55) 249-72-10
e-mail: skarbnik@godkowo.pl

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Godkowo z siedzibą Godkowie nr 14, 14-407 Godkowo, reprezentowana przez: Wójta Gminy Godkowo.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
kontakt: Urszula Maziarz, tel. 603-090-607, (55) 249-72-10, e-mail: ckip202@poczta.onet.pl

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018.994 z późn. zm.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2020-06-18 10:56:42.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2020-06-18 10:56:42
Opublikowane przez: Joanna Kubiak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.godkowo.pl